Czy w Niemczech można pracować na rencie z częściową niezdolnością do pracy?

Czy w Niemczech można pracować na rencie z częściową niezdolnością do pracy?

Aktualizacja wpisu: kwiecień, 2024

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w Niemczech to istotne wsparcie dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie mogą pracować tak jak wcześniej i nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, ale nadal posiadają pewną zdolność do wykonywania pracy. W tym wpisie omówimy, jakie są zasady dotyczące otrzymywania tego świadczenia, możliwości łączenia renty z pracą – zapraszamy do lektury.

Renta z częściową niezdolnością do pracy – warunki przyznania

Od 2001 roku w Niemczech renta z ograniczonych zdolności zarobkowych (Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung) zastąpiła wcześniejszą ustawową rentę inwalidzką. Jest to forma wsparcia finansowego dla osób, które z powodu stanu zdrowia są zdolne do pracy tylko przez 3 do 6 godzin dziennie w normalnych warunkach rynku pracy.

Aby kwalifikować się do otrzymania tej renty chorobowej w Niemczech, konieczne jest spełnienie kilku kryteriów:

  • osoba ubiegająca się o rentę nie może jeszcze osiągnąć wieku emerytalnego, który w Niemczech wynosi 67 lat,
  • przed wystąpieniem niezdolności do pracy, należy przez co najmniej 5 lat odprowadzać składki do niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych,
  • wymagane jest również co najmniej 5-letnie ubezpieczenie w niemieckiej instytucji rentowo-emerytalnej.

Wysokość przyznawanej renty zależy od wcześniejszych zarobków oraz stażu ubezpieczeniowego osoby ubiegającej się o to świadczenie. Renta jest przyznawana na czas określony i regularnie poddawana weryfikacji, aby ocenić czy stan zdrowia beneficjenta uległ zmianie.

Osoby z częściową niezdolnością do pracy mają również prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego, który może wynosić do 70% ostatniego wynagrodzenia brutto.

Sprawdź także, jak uzyskać zwrot kosztów za leczenie w Niemczech

Kiedy można otrzymać rentę z częściową niezdolnością do pracy w Niemczech?

Aby zakwalifikować się do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest spełnienie tzw. ogólnego okresu oczekiwania, który wynosi pięć lat. Ten okres można zaliczyć na przykład poprzez okres odprowadzania składek. Dodatkowo, w ciągu pięciu lat przed wystąpieniem niezdolności do pracy, wymagane jest, aby przez przynajmniej trzy lata były odprowadzane obowiązkowe składki. Wliczane są tu składki z pracy na etacie, ale także okresy takie jak wychowywanie dzieci czy pobieranie zasiłku chorobowego (niem. Krankengeld) lub dla bezrobotnych (niem. Arbeitslosengeld).

Decyzję o możliwościach pracy i znalezienia zatrudnienia pomimo zmniejszonej zdolności do pracy, ubezpieczyciel rentowo-emerytalny podejmuje na podstawie orzeczeń i dokumentacji medycznej, takiej jak raporty ze szpitala czy dokumenty z kasy chorych.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest początkowo przyznawana na okres do trzech lat (tzw. renta czasowa). W decyzji o przyznaniu renty określony jest jej czas trwania. Możliwe jest przedłużenie okresu pobierania renty czasowej, jeśli warunki, na podstawie których została przyznana, nie uległy zmianie.

czy można pracować na rencie z częściową niezdolnością do pracy

Ile wynosi renta tytułu częściowej niezdolności do pracy w Niemczech?

Wysokość renty w Niemczech nie jest stała i jest kalkulowana indywidualnie. Wyznaczana jest na podstawie trzech czynników, które są ze sobą mnożone, co pozwala na ustalenie indywidualnej kwoty świadczenia.

Wysokość renty z częściowej niezdolności do pracy obliczana jest na podstawie indywidualnych okresów składkowych, które uwzględniane są przed wystąpieniem ograniczenia zdolności do zarobkowania oraz zarobków z ostatnich 15 lat. Dodatkowo istnieje limit dochodów dodatkowych, który może mieć wpływ na ostateczną wysokość renty. Współczynnik renty wynosi 0,5, co oznacza, że renta ta jest mniejsza niż przy całkowitej niezdolności do pracy, gdzie współczynnik wynosi 1,0.

Czy można pracować na rencie z częściową niezdolnością do pracy?

Można pracować na rencie z częściową niezdolnością do pracy w Niemczech – osoby otrzymujące te świadczenie mają możliwość podjęcia zatrudnienia, ale muszą przestrzegać określonych limitów zarobków. Praca ta nie może przekraczać ustalonych granic czasowych, które zwykle wynoszą od 3 do 6 godzin dziennie. Przekroczenie tych limitów może wpłynąć na wysokość wypłacanej renty lub nawet skutkować jej zawieszeniem. Zawsze zaleca się konsultację z odpowiednimi urzędami lub doradcami, aby upewnić się, że dochody i wymiar czasu pracy są zgodne z przepisami.

Limity zarobków na rencie z częściową i pełną niezdolnością do pracy

Od 1 stycznia 2024 roku zostały w Niemczech zaktualizowane limity na dodatkowe dochody, które mogą osiągnąć osoby otrzymujące renty inwalidzkie. Te limity są co roku dostosowywane i zależą od zmian w miesięcznej wartości referencyjnej stosowanej w systemie ubezpieczeń społecznych.

Dla osób otrzymujących rentę z powodu całkowitej niezdolności do pracy, w 2024 roku dozwolony jest dodatkowy roczny dochód do wysokości 18 558,75 euro, co stanowi trzy ósme z 14-krotności wartości miesięcznej referencyjnej, bez wpływu na wysokość renty.

Natomiast osoby pobierające rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy mogą w 2024 roku osiągnąć dodatkowe dochody do 37 117,50 euro rocznie, co odpowiada sześciu ósmym z 14-krotności wartości referencyjnej. Jeśli w ciągu ostatnich 15 lat przed wystąpieniem niezdolności do pracy osoba zarabiała więcej, istnieje możliwość ustalenia wyższego indywidualnego limitu.

Od 1 stycznia obowiązuje roczny limit zarobków dla umów zatrudnienia w ramach tzw. minijobów, który wynosi 6.456 euro. Tak więc renciści otrzymujący częściowe świadczenia mogą zarabiać bez ograniczeń, na tego typu zatrudnieniu. Trzeba pamiętać jednak, że limity zarobków dla osób otrzymujących renty z tytułu niezdolności do pracy zostały podniesione – w przypadku przekroczenie wspomnianej kwoty zazwyczaj oznacza, że zatrudnienie to przestaje być traktowane jako Minijob.

Zobacz także: Teilzeit – jak rozliczyć z podatku pracę na pół etatu w Niemczech?

Studia, szkolenia i prowadzenie działalności gospodarczej podczas renty

Pobieranie renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie uniemożliwia angażowania się w działania mające na celu rozwój osobisty i zawodowy, takie jak studia czy szkolenia. Uczestnictwo w edukacji czy kursach zawodowych jest w pełni dozwolone i nie wpływa negatywnie na otrzymywanie świadczeń. Jest to szczególnie ważne dla osób, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje i być może w przyszłości powrócić do pełniejszego wymiaru pracy.

Osoby pobierające rentę mogą także prowadzić także własną działalność gospodarczą, co jest szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy preferują elastyczny czas pracy lub potrzebują dostosować środowisko pracy do swoich indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Jednakże decyzja o założeniu własnej firmy wymaga zgłoszenia w odpowiednim urzędzie rentowym i może podlegać określonym ograniczeniom, zwłaszcza w kontekście limitów zarobków. Przekroczenie tych limitów może wpłynąć na wysokość wypłacanej renty. Dlatego ważne jest, aby osoby na rencie regularnie konsultowały się z doradcą ds. świadczeń socjalnych, aby upewnić się, że ich działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie zagraża ich prawom do renty.

praca na rencie w Niemczech

Obowiązki i ograniczenia związane z rentą w Niemczech

W Niemczech osoby pobierające rentę i jednocześnie pracujące muszą przestrzegać określonych obowiązków i ograniczeń. Podstawowym obowiązkiem takich osób jest obowiązek informowania odpowiedniego urzędu o wszelkiej aktywności zawodowej. Jest to kluczowe, gdyż urząd musi mieć możliwość oceny, czy dana osoba nadal kwalifikuje się do otrzymywania renty w obecnej wysokości.

Przekroczenie ustalonych limitów zarobków może prowadzić do negatywnych konsekwencji finansowych, takich jak obniżenie wysokości renty czy nawet jej zawieszenie. Limity te są ustalane indywidualnie, w zależności od rodzaju renty i indywidualnej sytuacji ubezpieczonego. Dlatego każda osoba pracująca na rencie powinna regularnie monitorować swoje zarobki i zgłaszać wszelkie zmiany w swojej sytuacji zawodowej.

Dodatkowo niestosowanie się do przepisów dotyczących zarobków i niewłaściwe informowanie urzędu może prowadzić do konieczności zwrotu nienależnie pobranych środków, a nawet do sankcji prawnych. W celu uniknięcia problemów związanych z niewłaściwym pobieraniem renty, zaleca się korzystanie z porad specjalistów lub doradców ds. świadczeń społecznych, którzy mogą pomóc w prawidłowym rozliczeniu się z urzędem.

Przeczytaj również: Podatek od emerytury w Niemczech – ile wynosi, kto płaci i jak go rozliczyć?

Renta otrzymywana z Niemiec przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce

Dla osób zamieszkałych w Polsce, które pobierają rentę z Niemiec, istotne jest zrozumienie międzynarodowych zasad i regulacji dotyczących świadczeń rentowych. Prawo do renty oraz jej wysokość mogą zależeć od wielu czynników, takich jak status rezydencji oraz miejsce, w którym odprowadzane były składki ubezpieczeniowe. W tych przypadkach kluczową rolę odgrywają umowy o zabezpieczeniu społecznym zawarte pomiędzy Polską a Niemcami. Te umowy regulują współpracę między krajami w zakresie świadczeń socjalnych i zapewniają, że osoby uprawnione otrzymują rentę zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym były ubezpieczone.

Dodatkowo, przepisy dotyczące opodatkowania renty mogą się różnić w zależności od kraju, co również wymaga uwagi. Wymiana informacji między polskimi a niemieckimi organami ubezpieczeniowymi jest niezbędna dla prawidłowego rozliczenia podatkowego i zapewnienia, że osoby otrzymujące rentę są traktowane sprawiedliwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Proces ubiegania się o rentę inwalidzką w Niemczech można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje złożenie wniosku do Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń Emerytalnych (DRV) wraz z niezbędnymi dokumentami. Należy dołączyć do wniosku potwierdzenie tożsamości, dowód ubezpieczenia oraz kompletną dokumentację medyczną, która obejmuje informacje o diagnozie, przebiegu choroby i stosowanym leczeniu. Drugi etap to analiza i weryfikacja złożonych dokumentów przez lekarzy, kasę chorych oraz odpowiednie urzędy, co jest kluczowe dla ostatecznej decyzji o przyznaniu renty. Po przyznaniu świadczenia następuje także konieczność wykazywania uzyskanych z tego źródła dochodów w urzędzie skarbowym. Jeżeli potrzebujesz pomocy z rozliczeniem podatku z Niemiec, zgłoś się do naszego biura – w Holandia.org załatwimy za Ciebie wszelkie formalności!