RODO

Informacja o przetwarzaniu danych Klientów spółki holandia.org Spółka z o. o.

W związku z rozpoczęciem stosowania, od dnia 25 maja 2018r., przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) poniżej przekazujemy informacje spełniając tym samym obowiązek informacyjny zgodnie z art.13 ust.1 i 2 RODO.

Informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana* danych osobowych, związanych z procesem sprzedaży usług jest holandia.org Spółka z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Zwycięstwa 33/III.

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować:

1. pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy,

2. mailowo na adres [email protected]

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez e-mail [email protected] lub na adres siedziby Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utrata, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ponadto, informujemy, iż:

  1. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania, zachowania lub realizacji umów i porozumień pomiędzy Państwem a naszą firmą, prowadzenia akcji marketingowych, obsługi Państwa zleceń i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych stanowią, zgodnie z RODO:

1.1. art.6 ust.1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy np. wstępna wycena zlecenia, zawarcie umowy, obsługa logistyczna, obsługa reklamacji itp.;

1.2. art.6 ust.1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na Administratorze,

1.3. art.6 ust.1 lit. f) - dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych (tj. marketingu produktów i usług Administratora), statystycznych i do analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby oraz w innych prawnie uzasadnionych celach, związanych z prowadzeniem przez firmę działalności gospodarczej w tym dochodzenia roszczeń i windykacji należności,

1.4. art.6 ust.1 lit. a) - jeśli Pan/Pani wyrazi stosowną  zgodę - także do celów przesłania informacji handlowej, w celach marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody (elektronicznej, telefonicznej).

2.    Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji, wskazanych w pkt.1, celów:

2.1. w zakresie realizacji postanowień umów, porozumień lub innych ustaleń z nich wynikających, przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas ich obowiązywania, a po ich wygaśnięciu nie dłużej niż do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń z nich wynikających a przewidzianych przepisami prawa;

2.2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa , w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych , nie dłużej jednak niż przez okresy przewidziane odpowiednimi przepisami prawa;

2.3. w celach statystycznych, archiwizacyjnych i innych niż poprzednio wymienionych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora nie dłużej niż wynika to z celu takiego działania;

2.4. na potrzeby przesyłania informacji handlowej czy w celach marketingowych o ile wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia w/w zgody lub odpadnięcia celu ich przetwarzania.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

3.    Jako podmiot gospodarczy , prowadzący działalność usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy np. w zakresie infrastruktury informatycznej lub bieżących spraw, dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom :

3.1. naszym kontrahentom, którzy współpracują z nami w realizacji celów wskazanych w pkt .1;

3.2. upoważnionym przez Administratora pracownikom/współpracownikom spółki;

3.3. innym podmiotom gospodarczym, współpracującym z Administratorem przy realizacji usług;

3.4. dostawcom usług zaopatrującym firmę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie przez firmę usług oraz zarządzanie nią (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, kurierskich czy pocztowych) ;

3.5. dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

3.6. Pani/Pana* dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa .

Informujemy, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i

w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie z art.28 RODO).

4.      W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana* danych osobowych, przysługują Pani/Panu*:

4.1. Prawo dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych)- art.15 RODO,

4.2. Prawo do sprostowania danych - art. 16 RODO;

4.3. Prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;

4.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - art.18 RODO;

4.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- art. 21 RODO;

4.6. Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO,

5.      Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu* prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony

 Danych Osobowych.

6.    Administrator Danych Osobowych informuje, iż w procesie przetwarzania danych korzysta z profilowania z wykorzystaniem własnych systemów informatycznych (baza CRM). Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Pani/Pana* danych osobowych w celu analizy Pani/Pana* preferencji (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać , którą naszą ofertą może być Pani/Pan* najbardziej zainteresowany).

7.     W dowolnym momencie, niezależnie od praw wymienionych w pkt.4, może Pani/Pan* wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana* danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego . Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu, bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

8.     W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan* w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana* danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana* wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

8. 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw, wolności, lub

8.2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń .

9.    Z uprawnień wynikających z pkt.4, 7 i 8 możecie Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych pisemnie (za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy) lub elektronicznie na adres [email protected] .org

10.  Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania i realizacji łączących nas umów bądź zleceń dotyczących np. sprzedaży usług . Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa.

11.   Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego , który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.