L4 w Holandii – czy wpływa na zwrot podatku?

L4 w Holandii – czy wpływa na zwrot podatku?

Aktualizacja wpisu: kwiecień, 2024

Rozumienie różnic w systemach zwolnień lekarskich między krajami może być kluczowe dla pracowników międzynarodowych, szczególnie tych, którzy przenoszą się z Polski do Holandii. Stosowanie polskiego zwolnienia lekarskiego, znanego jako L4, jest zasadniczo inne od holenderskie podejście do nieobecności chorobowych. Elastyczność holenderskiego modelu, opartego na zaufaniu i współpracy w odróżnieniu od i formalność polskiego procesu, który wymaga bezpośredniego zaangażowania lekarza i jest zdecydowanie bardziej proceduralny. Poznanie istotnych różnic przed wyjazdem za granicę pomoże lepiej zrozumieć zasady panujące w Królestwie Niderlandów i przygotuje na każdą niespotykaną sytuację – wszystkiego dowiesz się z tego wpisu!

Jak zgłosić L4 w Holandii?

Zgłaszanie zwolnienia chorobowego w Holandii jest procesem, który wymaga od pracownika świadomości procedur i odpowiedzialnego działania. Gdy zachorujesz, niezwłocznie poinformuj swojego pracodawcę o nieobecności. Zazwyczaj wystarczy zgłoszenie telefoniczne lub mailowe, a informację o chorobie należy przekazać jeszcze przed planowanym rozpoczęciem pracy. W niektórych firmach proces ten jest ułatwiony dzięki dedykowanym systemom komunikacyjnym, łączącym pracownika z działem kadr. Ważne jest, aby podać aktualne dane kontaktowe, takie jak adres zamieszkania i numer telefonu, które mogą być użyte w przypadku potrzeby kontroli.

Warto podkreślić, że w Holandii nie obowiązuje system zwolnień lekarskich w formie znanego w Polsce „L4 – nie musisz od razu udawać się do lekarza, by uzyskać dokument potwierdzający twoją niezdolność do pracy. W przypadku dłuższej nieobecności pracodawca może jednak zażądać zaświadczenia lekarskiego lub skierować cię na konsultację do lekarza współpracującego z firmą. System ten jest bardziej elastyczny i skoncentrowany na zaufaniu między pracownikiem a pracodawcą.

W przypadku choroby w Holandii niezwłocznie zgłoś nieobecność swojemu pracodawcy, korzystając z dostępnych środków komunikacji, np. telefonu lub maila. W razie potrzeby przygotuj się na wizytę u lekarza zakładowego lub w UWV na prośbę pracodawcy.

Ile wynosi chorobowe w Holandii?

W Holandii wysokość zasiłku chorobowego zależy głównie od twojego stałego wynagrodzenia. Standardowo, podczas zwolnienia lekarskiego pracownik może liczyć na otrzymanie około 70% swojego zwykłego zarobku. Jednakże warto zweryfikować szczegóły swojej umowy o pracę, gdyż niektóre z nich mogą oferować korzystniejsze warunki. W przypadkach określonych przez umowy zbiorowe pracy (CAO), możliwe jest otrzymywanie początkowo 100% wynagrodzenia, które następnie może zostać obniżone do 70%.

Należy też pamiętać, że zwykle można korzystać z wynagrodzenia chorobowego maksymalnie przez dwa lata. Po upływie tego okresu, jeżeli nadal nie jesteś zdolny do pracy, możesz kwalifikować się do innych form wsparcia socjalnego.

Ta zasada obejmuje również osoby zatrudnione na umowy tymczasowe czy pracujące w systemie pracy na żądanie. Ich prawa są chronione zarówno przez warunki indywidualnej umowy o pracę, jak i przez postanowienia zawarte w układach zbiorowych pracy.

zwolnienie chorobowe holandia

Opodatkowanie dochodów podczas chorobowego?

Opodatkowanie dochodów podczas otrzymywania zasiłku chorobowego w Holandii jest podobne do opodatkowania regularnego wynagrodzenia. Zasiłek chorobowy, który otrzymujesz, podlega standardowemu opodatkowaniu według holenderskich stawek podatkowych. To znaczy, że kwota zasiłku chorobowego, którą otrzymujesz – zazwyczaj około 70% twojego zwykłego wynagrodzenia – jest traktowana jak dochód i w związku z tym podlega opodatkowaniu.

W Holandii w 2024 roku obowiązują dwa główne progi podatkowe: pierwszy próg wynosi 36,97% dla dochodów do 75 624 euro, a drugi próg wynosi 49,5% dla dochodów powyżej tej kwoty. Warto zaznaczyć, że w przypadku zasiłku chorobowego, podobnie jak w przypadku regularnego wynagrodzenia, pracodawca odprowadza należny podatek dochodowy do urzędu skarbowego przed wypłatą świadczenia pracownikowi.

Pamiętaj również, że ostateczna wysokość podatku zależy od twoich indywidualnych okoliczności, takich jak ogólny dochód roczny, inne źródła przychodów oraz możliwe ulgi i odliczenia podatkowe, na które możesz być uprawniony. Dlatego ważne jest, aby dokładnie rozumieć swoją sytuację podatkową lub skonsultować się z doradcą podatkowym, zwłaszcza jeśli twoja sytuacja jest skomplikowana lub nietypowa.

Sprawdź, jak obliczyć zwrot podatku z Holandii?

Zwolnienie lekarskie Holandia – rola pracodawcy i UWV przy zgłaszaniu choroby

W holenderskim systemie zarządzania nieobecnościami podczas choroby, kluczową rolę odgrywa pracodawca, który jest pierwszym punktem kontaktu dla pracownika zgłaszającego nieobecność w pracy. To pracodawca przyjmuje wstępne zgłoszenie i monitoruje regularność oraz długość nieobecności pracownika. Po zgłoszeniu o chorobie pracodawca może podjąć odpowiednie kroki, takie jak zapewnienie wsparcia czy organizacja odpowiedniej opieki. Zgłasza także w razie konieczności sprawę do UWV.

Z drugiej strony, UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), czyli holenderski odpowiednik ZUS, odgrywa istotną rolę w weryfikacji i obsłudze długotrwałych przypadków nieobecności. Gdy choroba pracownika przedłuża się, UWV może zostać zaangażowane w proces, aby ocenić sytuację i zdecydować o dalszym prawie do świadczeń. UWV jest odpowiedzialne za przeprowadzanie ocen zdolności do pracy, a w niektórych przypadkach, może zaproponować plan powrotu do pracy lub rehabilitację zawodową.

Pracodawca, w porozumieniu z UWV, może także zażądać od pracownika zaświadczenia lekarskiego w przypadku długotrwałej choroby, co jest różne od standardowej praktyki, gdzie na początkowym etapie choroby nie wymaga się formalnego zwolnienia lekarskiego.

Kto może skorzystać z chorobowego w Holandii?

W Holandii prawo do zasiłku chorobowego jest niezwykle uniwersalne i obejmuje szeroki zakres pracowników, niezależnie od charakteru ich zatrudnienia. Obejmuje to nie tylko pracowników na pełny etat, ale również tymczasowych oraz pracujących na podstawie umów o pracę na wezwanie. Najważniejszym czynnikiem jest opłacanie składek na holenderskie ubezpieczenie zdrowotne.

To podejście zapewnia, że wszyscy pracownicy mają dostęp do wsparcia finansowego w przypadku choroby. Ochronę ich praw gwarantują indywidualne umowy o pracę oraz układy zbiorowe pracy, które często zawierają szczegółowe regulacje dotyczące zasiłków chorobowych. Ważne jest, aby każdy pracownik, niezależnie od formy zatrudnienia, był świadomy swoich praw i korzystał z przysługujących mu świadczeń w przypadku choroby. Dzięki temu systemowi, holenderski rynek pracy zapewnia bezpieczeństwo i wsparcie dla szerokiej grupy pracowników, również tych zatrudnionych w mniej stabilnych formach pracy.

Porównanie systemu L4 w Holandii i Polsce

Różnice między systemem zwolnień lekarskich w Holandii a w Polsce są istotne i mają wpływ zarówno na pracowników, jak i pracodawców.

W Polsce standardowy proces zwolnienia lekarskiego opiera się na uzyskaniu od lekarza zaświadczenia o niezdolności do pracy, popularnie znanego jako L4. Pracownik jest zobowiązany dostarczyć to zaświadczenie pracodawcy, co jest warunkiem uzyskania prawa do wynagrodzenia chorobowego. System ten jest formalny i wymaga bezpośredniego zaangażowania lekarza w procesie zwolnienia.

Natomiast w Holandii, proces ten opiera się na zasadzie zaufania między pracownikiem a pracodawcą. Pracownik zgłasza swoją nieobecność z powodu choroby bezpośrednio pracodawcy, zazwyczaj telefonicznie lub mailowo, bez konieczności przedkładania formalnego zwolnienia lekarskiego. W sytuacjach długotrwałej nieobecności pracodawca może zażądać zaświadczenia lekarskiego lub skierować pracownika do lekarza współpracującego z firmą. Jest to system mniej formalny i bardziej skoncentrowany na dialogu między pracownikiem a pracodawcą.

Rola pracodawcy w obu krajach również różni się znacząco. W Polsce pracodawca ma ograniczony wpływ na proces zwolnienia lekarskiego – jego główną rolą jest akceptacja i przetwarzanie dokumentów L4. W Holandii pracodawca ma aktywniejszą rolę – nie tylko przyjmuje informacje o chorobie, ale również może inicjować dalsze działania, takie jak skierowanie do lekarza czy kontrola zaświadczenia lekarskiego.

W Holandii system zwolnień lekarskich jest bardziej elastyczny i dopasowany do indywidualnej sytuacji pracownika, oferując większe wsparcie i możliwość adaptacji do okoliczności pracy. Z kolei w Polsce, system jest bardziej sformalizowany i opiera się na standardowych procedurach, które mają zapewnić jednolite traktowanie wszystkich pracowników.

Jak chorobowe wpływa na zwrot podatku z Holandii?

Choć samo zwolnienie lekarskie w Holandii nie zmienia bezpośrednio metody opodatkowania dochodu, to jednak wpływa na jego wysokość, co jest istotne przy rozliczeniach podatkowych. Podczas zwolnienia chorobowego pracownik otrzymuje zazwyczaj około 70% swojego regularnego wynagrodzenia.

Zmniejszona kwota podlega opodatkowaniu według obowiązujących stawek, tak samo, jak normalne wynagrodzenie. W rezultacie, jeśli przez część roku otrzymujesz wynagrodzenie chorobowe, Twoje roczne dochody ogółem mogą być niższe, co może skutkować niższym obciążeniem podatkowym, a tym samym potencjalnie większym zwrotem podatku. Nie jest to jednak reguła, ponieważ wysokość zwrotu zależy od wielu innych czynników. Jeżeli jesteś ciekawy, ile pieniędzy otrzymasz po zakończeniu roku, gdy część czasu spędziłeś na chorobowym, warto skorzystać ze specjalnego kalkulatora, lub zgłosić się do wykwalifikowanego doradcy podatkowego. Więcej informacji znajdziesz także w naszym wpisie – Co wpływa na wysokość zwrotu podatku z Holandii?

Warto pamiętać, że pracodawcy w Holandii mają obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od wypłacanych świadczeń bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pracownicy natomiast są zobowiązani do złożenia rocznej deklaracji podatkowej, w której należy uwzględnić wszystkie źródła dochodu, w tym wynagrodzenie chorobowe. To właśnie w ramach tego rozliczenia ustalany jest ostateczny zwrot podatku lub dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Dlatego, zwłaszcza w roku, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia chorobowego, istotne jest dokładne zrozumienie i właściwe rozliczenie dochodów, by skorzystać z potencjalnych korzyści podatkowych.

zwolnienie lekarskie holandia

Chorobowe w Holandii w Polsce

Chorobowe z Holandii otrzymywać możemy nawet przebywając w Polsce. W zależności od sytuacji obowiązują jednak inne procedury.

Jeśli otrzymujesz chorobowe w Holandii, ale chcesz wrócić do Polski na czas leczenia, musisz uzyskać zgodę od UWV. W tym celu należy złożyć odpowiednie pismo z uzasadnieniem takiej decyzji – tylko w ten sposób możemy zachować ciągłości otrzymywania świadczeń.

Natomiast w przypadku, gdy zachorujesz będąc w Polsce, ale jesteś zatrudniony u pracodawcy w Holandii, to powinieneś postępować zgodnie z polskimi procedurami. Oznacza to, że musisz zdobyć zwolnienie od lekarza, które następnie w Holandii zostanie rozpatrzone przez Twojego ubezpieczyciela. Dokumentację możemy przekazać je do pracodawcy, lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce, który załatwi wszelkie formalności z holenderskim UWV.

Chorobowe w Holandii a zwrot podatku – jak się rozliczyć?

Pracodawca w Holandii ma obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od wypłacanego zasiłku chorobowego, co jest procedurą analogiczną do tej stosowanej przy regularnym wynagrodzeniu. Dla pracownika oznacza to, że wypłata świadczenia już uwzględnia odliczone podatki. Należy jednak pamiętać, że pracownicy są zobowiązani do złożenia rocznej deklaracji podatkowej, w której wykazują wszystkie swoje dochody, w tym te pochodzące z zasiłku chorobowego – traktujemy go jak każdy inny dochód.

W przypadku, gdy suma pobranych zaliczek na podatek przekracza rzeczywiste zobowiązanie podatkowe (np. z powodu niższych dochodów związanych z długotrwałą chorobą), pracownik może być uprawniony do zwrotu podatku z Holandii. Dlatego ważne jest dokładne rozliczenie się z fiskusem, aby upewnić się, że wszystkie dochody i odliczenia zostały prawidłowo uwzględnione.

Zrozumienie zależności między chorobowym a rozliczeniem podatkowym jest kluczowe dla pracowników w Holandii, zwłaszcza w przypadku długotrwałej nieobecności w pracy. Świadomość możliwych skutków finansowych i podatkowych pomaga w lepszym planowaniu budżetu oraz unikaniu niespodziewanych problemów podatkowych. Jeżeli wydaje się to dla Ciebie skomplikowane, zgłoś się do nas – obliczymy dla Ciebie zwrot podatku i załatwimy wszelkie formalności z urzędem skarbowym.