Przewodnik po Kindergeld – niemieckim zasiłku rodzinnym

Przewodnik po Kindergeld – niemieckim zasiłku rodzinnym

Aktualizacja wpisu: styczeń, 2024

Nie wiesz, czy pracując legalnie na terenie Niemiec, należy Ci się zasiłek rodzinny? Zastanawiasz się, jakie trzeba spełniać warunki? Nie wiesz jakie dokumenty zgromadzić i  gdzie złożyć wniosek? Trafiłeś we właściwe miejsce – z poniższego wpisu dowiesz się wszystkiego o zasiłku Kindergeld z Niemiec.

Kindergeld – zasiłek rodzinny w Niemczech

Na wstępie wyjaśnimy, czym właściwie jest Kindergeld w Niemczech. Kraj naszych zachodnich sąsiadów słynie z bardzo rozwiniętej sieci świadczeń socjalnych. Tamtejsi obywatele mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie finansowe od państwa, które ma na celu eliminację nierówności społecznych, a co za tym idzie wyrównanie szans życiowych zarówno jednostek, jak i rodzin. Są one kierowane do osób, które z różnych względów nie są w stanie zdobyć dochodów mogących pokryć podstawowe potrzeby życiowe.

Niemiecki urząd nie zapomina również o wspieraniu rodzin. Znajdziemy tam zasiłek na dzieci, który kierowany jest do wszystkich rodziców niezależnie od ich sytuacji materialnej. Jeżeli pracujesz na terenie Niemiec masz prawo do zasiłku rodzinnego Kindergeld na każde dziecko do momentu uzyskania przez nie pełnoletności. Ma on na celu zapewnienie odpowiednich warunków materialnych do wychowywania dzieci.

Zasiłek rodzinny Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce

„Czy mogę ubiegać się o Kindergeld jeśli dziecko mieszka w Polsce"? To jedno z najczęstszych pytań, jakie zadają osoby rozpoczynające pracę w Niemczech. Aby starać się o przyznanie zasiłku należy spełnić dwa podstawowe warunki: posiadać nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech oraz meldunek z dzieckiem. Ten drugi dotyczy któregokolwiek z rodziców, więc jeśli dziecko nie mieszka w Niemczech a w Polsce z drugim rodzicem, wciąż można złożyć wniosek o zasiłek. Decyzja o przyznaniu takowego jest jednak rozpatrywana indywidualnie przez Familienkasse. Musimy się również liczyć z tym, że jego wysokość zostanie pomniejszona o kwotę zasiłku w Polsce, który przysługuje dziecku.

Czytaj również: Kindergeld bez meldunku.

Zasiłek rodzinny w Niemczech – nowe przepisy i Podwyżka Kindergeld w 2021 roku!

Dnia 1 Stycznia 2021 roku nastąpiły zmiany w  zasiłku rodzinnym w Niemczech.  Nasi zachodni sąsiedzi zdecydowali się na rekordową podwyżkę świadczenia. Dzięki temu na jedno dziecko przypadnie około 180 euro więcej w przeciągu całego roku. Jest to najwyższy wzrost świadczeń rodzinnych w  Niemczech od 2010 roku. Tak więc ile wynosi Kindergeld obecnie?

Kindergeld 2023 – ile wynosi świadczenie?

Wysokość zasiłku Kindergeld w Niemczech jeszcze do niedawna (do 2022 roku) była stała – niezależnie od uzyskiwanych dochodów i sytuacji materialnej. O niemiecki zasiłek możemy starać się za 6 miesięcy wstecz od momentu wpłynięcia wniosku do Familienkasse.

W roku 2023 zasiłek rodzinny z Niemiec wyniesie tyle samo na każde dziecko (poprzednio wysokość świadczenia rosła dla każdego kolejnego dziecka), a mianowicie:

 • na pierwsze i drugie dziecko – 250 euro miesięcznie,
 • na trzecie dziecko – 250 euro miesięcznie,
 • na każde kolejne dziecko – 250 euro miesięcznie.

Do jakiego wieku można pobierać Kindergeld?

Zasiłek rodzinny Kindergeld przysługuje na pierwsze i każde kolejne dziecko do 18 roku życia. Pobieranie zasiłku nie musi się jednak skończyć z momentem uzyskania pełnoletności przez naszą pociechę. Jeżeli dziecko będzie kontynuować naukę, okres prawa do pobierania zasiłku przedłuża się do ukończenia przez nie 25 roku życia.

Istnieją również dwa inne warunki, które uprawniają do złożenia wniosku o zasiłek na dziecko powyżej 18 roku życia – jeżeli jest ono bezrobotne lub wysokość jego dochodów nie przekroczy 8 tysięcy euro rocznie. W takim wypadku Kindergeld wypłacany jest również na dzieci, które nie ukończyły jeszcze 21 lat.

Kindergelg – dokumenty potrzebne do uzyskania Kindergeld

Aby starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego w Niemczech, musimy złożyć komplet dokumentów w Familienkasse, czyli Niemieckiej Kasie Świadczeń Rodzinnych. Odpowiedni wniosek możemy złożyć po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na terenie Niemiec.

Poniższe dokumenty będą potrzebne, aby ubiegać się o Kindergeld:

 • Arbeitgeberbescheinigung – zaświadczenie o zatrudnieniu i pracy w Niemczech,
 • Lohnsteuerbescheinigung – czyli Niemiecka karta podatkowa jeżeli została już wydana, lub wyciągi z wynagrodzenia,
 • Anmeldung – zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Niemiec,
 • umowa najmu mieszkania oraz dokumenty potwierdzające opłaty za mieszkanie,
 • zaświadczenie z Finanzamt o nieograniczonym obowiązku podatkowym,
 • Familienstandsbescheinigung –  zaświadczenie dotyczące składu rodziny potwierdzające zameldowanie dzieci z opiekunem – musi posiadać poświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy,
 • aktualne dokumenty poświadczające tożsamość dzieci i wnioskodawcy z numerem PESEL (np. dowodu osobistego),
 • aktualny akt małżeństwa (odpis nie starszy niż 3 miesiące),
 • aktualne odpisy aktów urodzenia dzieci (akt urodzenia dziecka nie może być starszy niż 3 miesiące)
 • w przypadku dzieci powyżej 18 lat zaświadczenie o kontynuacji nauki wystawione przez szkołę lub uczelnię,
 • decyzja o przyznaniu/nieprzyznaniu zasiłku w innym państwie Unii Europejskiej (poniżej dowiesz się jak uzyskać taki dokument w Polsce)
 • potwierdzenie ubezpieczenia w Niemczech (dokument, który potwierdza, że płacone są składki na ubezpieczenie społeczne)

Inaczej sprawa wyglądać będzie w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą w Niemczech. Wtedy potrzebne będą:

 • Gewerbeanmeldung – dokument do Kindergeld potwierdzający rejestrację firmy,
 • lub Gewerbeabmeldung – dokument potwierdzający wyrejestrowanie firmy,
 • kopię ostatniego zeznania podatkowego złożonego w Niemczech,
 • kopie wystawionych rachunków potwierdzającą uzyskane przychody,
 • dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia w Niemczech.

Kindergeld krok po kroku

Aby uzyskać niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Ważne jest, aby dostarczyć je jednorazowo, ponieważ skraca to czas rozpatrywania wniosku. W przypadku braków w dokumentach Familienkasse wezwie do uzupełnienia wniosku.

Lista dokumenty dla:

 1. Osoba pracująca w firmie niemieckiej
 2. Pracownik oddelegowany 
 3. Własna działalność gospodarcza tzw. Gewerbe
 4. Ankieta osobowa oraz załączniki do wypełnienia (dokumenty należy wypełniać pismem drukowanym)

Krok 1.

Kwestionariusz osobowy oraz wniosek należy wydrukować i podpisać. Dla Państwa wygody strony są ponumerowane (lewy dolny róg)

str. 4 druk "Angaben zu Kindern" - u dołu wnioskodawca oraz mąż/żona

str. 5 "Fortsetzung Punkt 5.1" - wnioskodawca po lewej stronie

Uwaga strona 6:  "Arbeitgeberbescheinigung" - Zaświadczenie wypełnia niemiecki pracodawca.

Krok 2.

Wypełniony komplet dokumentów  [podpisany wniosek i zaświadczenie od pracodawcy] wraz z załącznikami:

 • zaświadczenie o rodzinie – załącznik nr 7-8 - ten druk wypełniacie Państwo i stemplujecie w urzędzie meldunkowym,
 • akty urodzenia dzieci oraz akt małżeństwa [na druku europejskim – wielojęzycznym] - za akty urodzenia do zasiłku rodzinnego urząd nie pobiera opłaty,
 • kopia karty ubezpieczeniowej – granatowa – Versicherungskarte,
 • zaświadczenie zameldowania w Niemczech [dotyczy wnioskodawcy],
 • decyzja z ROPS (odmowa/przyznanie) zasiłku rodzinnego i 500 +,
 • zaświadczenie z urzędu pracy [jeśli dotyczy].

Przygotowane dokumenty proszę odesłać na adres biura:

Biuro Borsuk

Zwycięstwa 33/III OF

44-100 Gliwice

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt +48 786 001 203

Zaświadczenie z MOPS o Kindergeld

Niemiecki Familienkasse wymaga od nas przedstawienia odpowiednich dokumentów związanych z pobieraniem lub niepobieraniem świadczeń socjalnych w Polsce. Taki dokument może wystawić nam MOPS, ROPS lub GOPS i musi odnosić się do okresu naszej pracy na terenie Niemiec i dotyczy zarówno wnioskodawcy jak i opiekuna dziecka. Jeżeli zasiłki rodzinne były pobierane, potrzebny nam będzie wykaz z dokładnymi kwotami przypadającymi na każde dziecko z osobna. Dokument musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki.

Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld a zaświadczenie podatkowe

Prawo do składania wniosku o zasiłek Kindergeld mają wyłącznie osoby podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Co to oznacza? Do tej grupy zaliczamy się jeśli pracowaliśmy na terenie Niemiec przynajmniej 183 dni w ciągu roku podatkowego, 90% naszego dochodu światowego pochodzi z tego kraju, a  zagraniczne dochody nie przekraczają progu ustalonego na dany rok podatkowy. Taki rodzaj rozliczenia przysługuje nam również jeżeli Niemcy to nasz stałe miejsce pobytu i posiadamy tam meldunek.

Aby starać się o zasiłek rodzinny w Niemczech, musimy udowodnić w Familienkasse nieograniczony obowiązek podatkowy. Można to zrobić za pomocą poniższych dokumentów:

 • umowy najmu mieszkania w Niemczech,
 • zaświadczenia podatkowego z niemieckiego urzędu skarbowego Finanzamt (np. decyzja podatkowa Steuerbescheid),
 • Lohnsteuerabzug – otrzymywany od pracodawcy w chwili rozpoczęcia pracy,
 • potwierdzenia zameldowania w Niemczech.

Wniosek o Kindergeld – dodatek na dziecko Kinderzuschlag

Rodzice osiągający niskie dochody pobierający zasiłek rodzinny Kindergeld mogą starać się o również o zapomogę w postaci Kinderzuschlag. Jest to dodatek przyznawany do kwoty zasiłku jeśli spełnione zostaną odpowiednie warunki. Tak jak w przypadku Kindergeld, zasiłek ten wypłacany jest również na pierwsze dziecko i każde kolejne niepełnoletnie dziecko lub takie które kontynuuje naukę, a nie ukończyło jeszcze 25 roku życia – warunkiem jest jednak posiadanie wspólnego gospodarstwa domowego. Nie mamy więc prawa starać się o tę formę zapomogi w przypadku dzieci mieszkających w Polsce.

Przyznawany jest na okres 6 miesięcy, a jego wysokość uzależniona jest od dochodów rodziców, jednak maksymalna kwota świadczenia wynieść może nawet 209 euro miesięcznie.

Decyzja o przyznaniu zasiłku Kinderzuschlag również podejmowana jest przez Familienkasse i będzie pozytywna jedynie w przypadku gdy łączny dochód obu małżonków wynosi co najmniej 900 euro. Natomiast w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko jest to granica 600 euro. Więcej informacji znajdziesz w naszym innym wpisie – Kinderzuschlag na dzieci mieszkające w Polsce.

Jak sprawdzić status wniosku o Kindergeld

Czas oczekiwania na zasiłek zależny jest od kilku czynników i może trwać od kilku do nawet 12 miesięcy. Wpływ na to może mieć sprawność działania lokalnego Familienkasse, poprawność wypełnionych wniosków oraz wszystkich dostarczonych dokumentów. Musimy uzbroić się w cierpliwość.

Jak sprawdzić, czy przyznano Kindergeld? W tym celu najlepiej skontaktować się bezpośrednio z Niemieckim Urzędem Rodzinnym, w którym składaliśmy wniosek. W taki sposób możemy uzyskać informacje o postępach weryfikacji naszego prawa do zasiłku.

Kindergeld 2023 – terminy wypłat zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny z Niemiec wypłacany jest każdego miesiąca na konto wskazane we wniosku. Dokładne terminy różnią się w zależności od ostatniej cyfry numeru Kindergeld i mogą być wysyłane na początku lub na końcu miesiąca. Jak to wygląda w praktyce?

Jak to bywa w Niemczech, wszystko jest dokładnie uporządkowane. Tak samo w przypadku zasiłku Kindergeld, wypłata środków jest precyzyjnie określona. Każde świadczenie ma swój indywidualny numer, a jego ostatnia cyfra decyduje o dniu, w którym Familienkasse dokonuje przelewu. Kindergeldnummer składa się z dużych liter „FK” poprzedzonych trzema cyframi oraz sześcioma cyframi następującymi po nich.  Ostatnia liczba zwana „Endziffer”, jest w przypadku terminu wypłat kluczowa, a zależność prezentuje się następująco:

 • ostatnie cyfry numeru wynoszą od 0 do 3 – wypłaty zasiłku spodziewać możemy się na początku danego miesiąca,
 • ostatnie cyfry numeru wynoszą od 4 do 6 – wypłata zasiłku nastąpi w drugim tygodniu miesiąca,
 • ostatnie cyfry numeru wynoszą od 7 do 9 – zasiłek wypłacany jest pod koniec miesiąca.

Kindergeldnummer nadawany jest każdemu, kto po raz pierwszy składa wniosek na zasiłek rodzinny w Niemczech. Możemy więc go znaleźć na decyzji, którą otrzymujemy z Familienkasse oraz na każdej korespondencji otrzymywanej z tej instytucji – to on będzie miał wpływ w jakim terminie otrzymamy wypłaty Kindergeld.

Kindergeld bonus 2022 – dodatkowe świadczenie związane z ciężką sytuacją na świecie

W 2022 roku będziemy mogli w Niemczech skorzystać z jeszcze jednego świadczenia w postaci Kinderbonus. Jest to forma jednorazowego wsparcia w postaci 100 euro na każde dziecko, i przeznaczona jest dla osób pobierających zasiłek rodzinny. Więcej o tym dodatku dowiesz się z naszego wpisu https://holandia.org/kinderbonus-w-niemczech/.

Dlaczego muszę oddać Kindergeld?

Każda osoba pobierająca w Niemczech zasiłek Kindergeld powinna być świadoma swoich obowiązków wobec urzędu. Stale zmieniające się prawo oraz wiele innych czynników może spowodować, że świadczenie przestanie nam przysługiwać lub zmieni się wysokość zasiłku. Zdarza się więc, że bez żadnej informacji świadczenie jest wstrzymywane lub – co gorsza – otrzymujemy informację o konieczności zwrotu części lub całego zasiłku rodzinnego za dany okres.

Zazwyczaj jest to spowodowane niedostarczeniem do urzędu odpowiednich aktualnych dokumentów dotyczących istotnych zmian oraz komplikacje wynikające z pobierania zasiłku w Polsce. Jeżeli przysługuje nam świadczenie w Polsce (niezależnie czy złożyliśmy wniosek o jego pobieranie) to najczęściej zasiłek rodzinny w Niemczech pomniejszony będzie jego wysokość. W przypadku  gdy przez pewien okres pobieraliśmy pełną kwotę Kindergeld, Familienkasse może zażądać zwrotu nadwyżki, którą przez ten czas otrzymaliśmy.

Jeżeli uważamy, że nastąpiła pomyłka i należała nam się pełna kwota zasiłku, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z lokalnym oddziałem Kasy Świadczeń Rodzinnych w celu wyjaśnienia nieporozumienia.

Jakie mogą być powody wstrzymania Kindergeld?

Bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się z treścią decyzji oraz terminowe odpisywanie na korespondencję przesłaną z kasy rodzinnej. Wniosek na zasiłek rodzinny z Niemiec składamy tylko raz: przyznane świadczenie obowiązuje bezterminowo. W przypadku Kindergeld Familienkasse musi mieć jednak pewność czy w dalszym ciągu spełniamy wszystkie potrzebne warunki. W przypadku istotnych zmian  mogących wpłynąć na decyzję urzędu powinniśmy z własnej inicjatywy informować odpowiednie organy, aby uniknąć problemów i ewentualnej konieczności zwrotu świadczenia.

Zgłaszać powinniśmy przede wszystkim informacje o:

 • zmianie miejsca zameldowania rodziców oraz dzieci,
 • rozejściu się rodziców (rozwód, separacja) lub wyprowadzki jednego z rodziców,
 • zakończeniu nauki przez dzieci,
 • zmianie szkoły lub uczelni przez dzieci,
 • zmianie stanu cywilnego dzieci,
 • rozpoczęciu pracy przez dzieci.

Należy również bezzwłocznie wypełniać i odsyłać ankiety aktualizacyjne, które Familienkasse będzie regularnie wysyłać (najczęściej raz w roku) w celu potwierdzenia wszystkich niezbędnych informacji. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować wstrzymaniem wypłacania zasiłku.

Kindergeld 2023 – zmiany dla Polaków?

Wiele potencjalnych problemów może sprawić również dostępne od niedawna na każde dziecko w Polsce świadczenie 500+. Bardzo często natrafić można na pytania zmieszanych rodziców: „Czy można pobierać Kindergeld i 500 plus?” Oba zasiłki nie wykluczają się, jednak prawo Unii Europejskiej zabrania na powielanie oraz kumulowanie przysługujących świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld a 500 plus

W przypadku świadczenia 500+ sprawa wygląda inaczej niż w przypadku zasiłku rodzinnego w Polsce. Jeżeli jeden z rodziców pracuje w Niemczech, a drugi przebywa w Polsce z dzieckiem i pobiera świadczenie 500 plus to w Niemczech Kindergeld zostanie wypłacony w postaci różnicy pomiędzy wyższą i niższą kwotą świadczeń.

Jeżeli w analogicznej sytuacji świadczenie 500 plus nie jest pobierane przez rodzica przebywającego w Polsce, nie będzie ono miało wpływu na wysokość zasiłku rodzinnego w Niemczech. Jeżeli jednak zdecydujemy się wystąpić o prawo do jego pobierania trzeba to niezwłocznie zgłosić do Familienkassse.

Próba uzyskania tożsamych świadczeń z obu krajów bardzo łatwo wyjdzie na jaw, ponieważ  pracownicy niemieckiej Kasy Świadczeń Rodzinnych mogą skontaktować się z pracownikami polskiego MOPS-u i odkryć nieprawidłowości. Czeka nas wtedy konieczność zwrócenia pobranej nadpłaty.

Poniżej tabela prezentująca wysokość świadczeń w Polsce i w Niemczech:

RKO a Kindergeld.

Zwrot Kindergeld na raty

Jeżeli zostaniemy zobowiązani do zwrotu bezprawnie pobranego zasiłku, to wskazaną kwotę należy zwrócić natychmiast i jedną ratą w wyznaczonym terminie przez Familienkasse. Nawet jeżeli zdecydujemy się odwołać przeciwko decyzji urzędu w sprawie zwrotu, nadal zobowiązani jesteśmy do natychmiastowego oddania pełnej kwoty i oczekiwania na zakończenie postępowania odwoławczego.

Kindergeld na dziecko niepełnosprawne

Jeżeli staramy się o zasiłek na dziecko niepełnosprawne, cały proces przebiega dokładnie tak samo i obowiązują nas identyczne zasady postępowania. Jedyną różnicą jest wiek, do jakiego można pobierać świadczenie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych obowiązuje ono do 25 roku życia. Nie trzeba przy tym spełniać żadnych dodatkowych wymogów.

Kindergeld a studia zaoczne

Niemiecki zasiłek rodzinny przyznawany jest również na dzieci pełnoletnie, które kontynuują naukę. Jednak forma studiów ma tutaj znaczenie. Ustawodawca zakłada, że minimalny tygodniowy czas nauki powinien wynieść 20 godzin. Tak więc studenci zaoczni nie osiągają tego limitu i nie kwalifikują się do pobierania Kindergeld. Wiąże się to z tym, że studia niestacjonarne zazwyczaj łączone są z pracą na cały etat.

Kindergeld po rozwodzie

Według regulacji prawnych po rozwodzie prawo do świadczenia będzie miał rodzic/opiekun, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. Weryfikowane jest to na zasadzie stałego meldunku. Tak więc zasiłek trafi do rodzica, który mieszka z dzieckiem.

Dowiedz się więcej – Rozwód w Niemczech a skutki podatkowe – najważniejsze informacje.

Kindergeld po utracie pracy

Jeżeli utrata pracy wiąże się z koniecznością powrotu do Polski należy bezzwłocznie poinformować o tym Familienkasse. Będziemy zobowiązani przedłożyć dokumenty wskazujące datę zakończenia pracy na terenie Niemiec. Jeżeli zrobimy to za późno, a świadczenie wciąż będzie wypłacane, będziemy zmuszeni dokonać zwrotu pieniędzy.

Kindergeld a alimenty

Jeżeli sąd w Polsce przyznał alimenty na dziecko to świadczenie Kindergeld nie wpływa na ich wysokość tak samo jak polskie 500 plus. Zasiłek rodzinny z Niemiec w dalszym ciągu trafia do rodzica, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, a alimenty muszą zostać wypłacone w pełni z kieszeni drugiego rodzica.

Świadczenie pielęgnacyjne a Kindergeld

Świadczenie pielęgnacyjne w Polsce jest wsparciem pieniężnym, które mają wspomagać wydatki rodziny, jest więc traktowane jako zasiłek rodzinny według prawa unijnego i będzie tożsamy z Kindergeld. Oznacza to, że należy go wykazać we wniosku o świadczenie niemieckie.

Kindergeld a Gewerbe

Samozatrudniony u naszych zachodnich sąsiadów może liczyć na wiele ulg i uproszczeń podatkowych, zachowując większość praw osób zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę. Nic więc dziwnego, że coraz więcej naszych rodaków decyduje się zakładać jednoosobową działalność gospodarczą po drugiej stronie Odry.

Czy w takim wypadku przysługuje Kindergeld? Jeżeli regularnie odprowadzamy składki na ubezpieczenie i na podatek dochodowy to istnieje prawo do otrzymania zasiłku rodzinnego z Familienkasse.

Czytaj również: rozliczenie Gewerbe.

Jak wygląda decyzja o przyznaniu Kindergeld?

Decyzja o przyznaniu zasiłku Kindergeld jest dokumentem oficjalnym, który otrzymuje wnioskodawca od niemieckiego urzędu Familienkasse. W decyzji znajdują się informacje o wysokości przyznanego świadczenia, okresie, na jaki zostało przyznane, oraz szczegółowe dane dotyczące uprawnionego dziecka lub dzieci. Decyzja ta zawiera również informacje o ewentualnych warunkach, które należy spełnić, aby kontynuować otrzymywanie zasiłku, oraz o możliwościach odwołania się od decyzji.

Jak zrezygnować z Kindergeld?

Aby zrezygnować ze świadczenia, należy skontaktować się z niemieckim urzędem Familienkasse i złożyć stosowne oświadczenie o rezygnacji. W oświadczeniu należy podać przyczyny rezygnacji oraz dostarczyć wszelkie wymagane dokumenty. Ważne jest, aby pamiętać, że rezygnacja z Kindergeld może mieć wpływ na inne świadczenia socjalne, dlatego decyzja ta powinna być dobrze przemyślana.

Ile miesięcy wstecz można wnioskować o zasiłek?

Wnioskowanie o Kindergeld może być dokonane wstecznie maksymalnie do sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku. Jest to ważna informacja dla osób, które nie złożyły wniosku od razu po spełnieniu warunków uprawniających do otrzymania zasiłku.

Jak sprawdzić, czy ojciec pobiera Kindergeld?

Sprawdzenie, czy ojciec pobiera Kindergeld, wymaga współpracy z niemieckim urzędem Familienkasse. W przypadku, gdy istnieją wątpliwości co do tego, czy zasiłek jest pobierany, można zwrócić się z prośbą o informację do urzędu. Należy jednak pamiętać, że dostęp do takich informacji jest ograniczony ze względu na ochronę danych osobowych i może wymagać udowodnienia interesu prawnego w uzyskaniu takiej informacji.

Zasiłek rodzinny z Niemiec – ile kosztuje załatwienie Kindergeld?

Jeżeli szukasz pomocy w złożeniu wniosku o zasiłek rodzinny z Niemiec, jesteś we właściwym miejscu. Jesteśmy biurem rachunkowym specjalizującym się w rozliczaniu podatków z zagranicy i pomagamy w załatwianiu formalności urzędowych naszym rodakom w wielu krajach Unii Europejskiej. Sprawdź, ile kosztuje pomoc doradcy podatkowego w Niemczech i skontaktuj się z nami już dziś!

Korzystając z naszych usług szybko i wygodnie uzyskasz należne Ci pieniądze w postaci Kindergeld. Zasiłki rodzinne nie kryją przed nami żadnych tajemnic. Uzyskasz u nas wsparcie w kompletowaniu dokumentów i podczas komunikacji z Familienkasse. Zapraszamy do kontaktu – udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji i zaproponujemy korzystną formę współpracy. Zajmiemy się również Twoim zwrotem podatku z Niemiec, zapewniając wsparcie podczas całego procesu.

Zaufaj nam – Holandia.org.