Fazy A, B, C

System fazowy jest szeroko stosowany przez biura pośrednictwa pracy zrzeszone w ABU. Faza A
W fazie A pracują Państwo do momentu przepracowania 78 tygodni dla tej samej agencji pracy tymczasowej. Każdy przepracowany przez Państwa tydzień liczy się jako kolejny tydzień przepracowany w danej fazie. Nie jest przy tym ważne, ile godzin przepracowano. Za pośrednictwem tej samej agencji pracy tymczasowej można wykonywać kolejno nowe zlecenia u różnych zleceniodawców.
Jeżeli przez okres 26 tygodni lub dłuższy nie zostali Państwo oddelegowani do pracy tymczasowej u zleceniodawcy, naliczanie 78 tygodni rozpoczyna się od początku.

W fazie A można zawierać dwa rodzaje umów o pracę tymczasową.
1. Umowa o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia
Oznacza to, że w chwili zakończenia zlecenia kończy się również Państwa kontrakt z agencją pracy tymczasowej. Zawsze mogą Państwo poinformować, że chcą nadal pracować na rzecz danej agencji pracy tymczasowej. Wówczas agencja pracy tymczasowej może podjąć starania w kierunku znalezienia dla Państwa innej odpowiedniej pracy.
Państwa kontrakt wygasa również w przypadku choroby. W CAO dla Pracowników Tymczasowych ujęto zapis, że w przypadku choroby uznaje się, że kontrakt natychmiast wygasa na prośbę pracodawcy-użytkownika. Przysługują Państwu wówczas świadczenia na mocy przepisów Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV).
2. Umowa o oddelegowanie na czas określony
Ten rodzaj umowy najczęściej stosuje się w przypadku migrantów zarobkowych. W fazie A agencja pracy tymczasowej może zawrzeć nieograniczoną liczbę umów tymczasowych. W czasie trwania umowy tymczasowej można ją przedwcześnie rozwiązać wyłącznie, jeżeli Zakład Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV Werkbedrijf) wyda pozwolenie na zerwanie stosunku pracy.

Faza B
Jeżeli zakończyli Państwo pracę w fazie A i nadal pracują Państwo na rzecz tej samej agencji pracy tymczasowej, przechodzą Państwo do fazy B. Do fazy B przechodzą Państwo również, jeżeli przerwą Państwo wykonywanie pracy na pewien czas, jednakże zostaną Państwo ponownie oddelegowani do pracy tymczasowej przez tę samą agencję pracy tymczasowej przed upływem 26 tygodni. Faza B trwa maksymalnie przez okres dwóch lat lub ośmiu umów o oddelegowanie. Agencja pracy tymczasowej określa czas trwania poszczególnych umów o oddelegowanie.
Jeżeli w fazie B nie zostaną Państwo oddelegowani do pracy tymczasowej przez okres dłuższy niż 13 tygodni, naliczanie fazy B rozpoczyna się od nowa. Jeżeli nie zostaną Państwo oddelegowani do pracy tymczasowej przez 26 tygodni lub dłużej, od nowa rozpoczyna się naliczanie fazy A.

Faza C
Jeżeli zakończyli Państwo wykonywanie pracy w fazie B i nadal pracują Państwo na rzecz tej samej agencji pracy tymczasowej, przechodzą Państwo do fazy C. Do fazy C przechodzą Państwo również, jeżeli przerwą Państwo wykonywanie pracy na pewien czas, jednakże zostaną Państwo ponownie oddelegowani do pracy tymczasowej przez tę samą agencję pracy tymczasowej przed upływem 13 tygodni. W fazie C zawierane są umowy o oddelegowanie na czas nieokreślony.
Umowa o oddelegowanie na czas nieokreślony może również zostać rozwiązana. W tym zakresie obowiązują wymagania prawne dotyczące wypowiedzenia pracy za pośrednictwem UWV Werkbedrijf lub za pośrednictwem sądu rejonowego. Okres wypowiedzenia obowiązujący zarówno pracownika tymczasowego, jak i agencję pracy tymczasowej wynosi jeden miesiąc.
Jeżeli po zakończeniu pracy w fazie C nie będą Państwo pracować na rzecz swojej agencji pracy tymczasowej przez okres krótszy niż 26 tygodni, powrócą Państwo do początku fazy B. Jeżeli nie będą Państwo wykonywać pracy na rzecz swojej agencji pracy tymczasowej przez okres 26 tygodni lub dłuższy, powrócą Państwo do początku fazy A.

Więcej w tej kategorii: BLOG
powrót na górę